§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, zwany w dalszej części „Sklepem”, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu, zwanego w dalszej części „Regulaminem”.
 2. Sklep działa pod adresem profidata.pl i prowadzony jest przez Profidata Grzegorz Pniak z siedzibą w Katowicach (40-168) przy ul. Klonowa 41a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, pod numerem PKD 46.90.Z (25.93.Z, 29.32.Z, 43.21.Z, 46.19.Z, 47.79.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 80.20.Z, 95.11.Z) , NIP:6340141808 Regon: 003534943 (tel.: (32) 206 24 04; e-mail: handlowy@profidata.pl), zwanym w dalszej części „Sprzedawcą”.
 3. Klientem Sklepu, zwanym w dalszej części „Klientem” może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Zamówieniem, zwanym w dalszej części „Zamówieniem” jest zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Towar lub Towary dostępne w Sklepie, zwane w dalszej części „Towarem” lub „Towarami” są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów przesyłki Towaru do Klienta lub odbiorcy Towaru. Koszty przesyłki towary wyszczególnione są jako odrębna pozycja, w zależności od formy przesyłki. Cena podana w Sklepie ma charakter wiążący z chwilą złożenia Zamówienia.
 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

 

§ 2
Złożenie Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 2. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu.
 3. Klient zobowiązany jest do podania danych swoich lub odbiorcy Towaru zgodnych ze stanem rzeczywistym. Do momentu zatwierdzenia wybranego Towaru przyciskiem „Potwierdź Zamówienie” Klient ma możliwość dokonania zmian w Zamówieniu oraz danych swoich lub odbiorcy Towaru. Klient otrzymuje informację o całkowitej wartości Zamówienia przed złożeniem Zamówienia.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia Klienta. Sklep potwierdza otrzymanie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Realizacja Zamówienia nastąpi w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta albo informacji o prawidłowym jej dokonaniu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. W przypadku wybrania sposobu płatności „Za pobraniem” realizacja Zamówienia nastąpi w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem, skutkującej brakiem możliwości realizacji Zamówienia, Sklep niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy. W tym samym czasie nastąpi zwrot całej otrzymanej od Klienta ceny.

  

§ 3
Zasady płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 2. karta płatnicza (obsługiwane są przez eCard S.A.) – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
 3. ePrzelew (obsługiwane są przez eCard S.A.) – Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
 4. Klient będący konsumentem, oprócz form płatności, o których mowa w pkt 1 może skorzystać także z następującej: za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru.
 5. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata ceny za Towar.

 

§ 4
Dostawa towaru

 1. Towar objęty zamówieniem wraz z fakturą Sklep wysyła za pośrednictwem kuriera. Dostawy Towarów realizowane poza terytorium Unii Europejskiej wymagają indywidualnych uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą.
 2. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient albo odbiorca Towaru powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient albo odbiorca Towaru powinien sporządzić wraz z kurierem protokół, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta albo odbiorcę Towaru i kuriera. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, nie sporządzenie protokołu wyłącza odpowiedzialność Sklepu za wady powstałe w czasie dostawy Towarów.

 

§ 5
Niezgodność Towaru z umową

 1. Wobec Klientów będących konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie wraz z opisem niezgodności poprzez wysłanie reklamacji wraz z Towarem na adres: ………………… .
 3. Klient będący konsumentem może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta będącego konsumentem, w szczególności kosztów przesyłki Towaru Sprzedawcy.
 5. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Klienta będącego konsumentem żądanie określone w pkt 2, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient będący konsumentem złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Towar powinien być niezwłocznie zwrócony, nie później jednak niż w terminie czternastu dni, z dopiskiem Profidata ul. Klonowa 41a 40-168 Katowice.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu konsumentem zapłaconą cenę, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

§ 7
Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta realizowane jest na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji zawartej umowy.
 2. Klient może również dobrowolnie wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia tych danych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, o której mowa w pkt 1 oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych osobowych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej.

§ 8
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.